samen vormen we de school!

Extra verlof

Regels rond afwezigheid 

 

In de leerplichtwet staat beschreven wanneer een jongere de school niet hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij ziekte, schoolsluiting, indien de jongere tijdelijk de toegang tot de school is ontzegd en wegens vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.
Verder kent de leerplichtwet vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden en zijn de regels voor extra verlof duidelijk geregeld, zoals hieronder omschreven.

Ziekte

Wanneer een leerling door ziekte afwezig is, moeten de ouders dit onmiddellijk aan de school melden (volgens de regels van de school, voorafgaand aan de lessen).
Niet gemeld ziekteverzuim staat gelijk aan spijbelen. De school treft dan maatregelen. Eén van die maatregelen is een melding aan de leerplichtambtenaar.
Ook als de school twijfelt aan de ziekmelding of als de leerling vaak ziek wordt gemeld, is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan hier onderzoek naar doen, zo nodig met behulp van de schoolarts.

Ongeoorloofd verzuim

Een school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Als er sprake is van verzuim van drie of meer aaneengesloten lesdagen, zonder geldige reden, of bij afwezigheid van 1/8e deel van de lestijd gedurende vier aaneengesloten weken, is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Om het werkbaar te maken kan dit 1/8e deel gelijk worden gesteld aan 16 lesuren afwezigheid.
Ook als een leerling een aantal keren te laat naar school wordt gebracht en/of een aantal keren ongeoorloofd afwezig is, gedurende een periode van vier aaneengesloten weken, moet de school dit aan de leerplichtambtenaar melden.
Wanneer er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim kan dit tot gevolg hebben dat de leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaakt.

Religieuze verplichtingen

De leerplichtwet spreekt hierbij over het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, waardoor de leerling niet op school aanwezig kan zijn. Het gaat hier om verplichtingen, met aandacht voor het feit dat niet alle activiteiten daadwerkelijk verplichtingen zijn. Voor deze verplichtingen is geen toestemming nodig van de directeur van de school. Wel moeten de ouder(s) hiervan minstens twee dagen van tevoren schriftelijk melding doen aan de directeur.

Verlof / extra vakantie voor leerplichtige leerlingen

1.    Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is vrijwel niet mogelijk.
De enige reden hiervoor is: wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep (bijv. vanwege seizoensarbeid) van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens één van de reguliere schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te hebben.
In dat geval kan éénmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien schooldagen, door de directeur van de school - bij wijze van uitzondering - toestemming worden gegeven voor buitengewoon verlof.
N.B.: 'aard van het beroep' staat niet gelijk aan 'ernstige belemmering' (organisatorische problemen) voortvloeiend uit het beroep.

2.    Een aanvraag voor buitengewoon verlof dienen ouders minimaal acht weken van te voren in bij de directeur, met een werkgeversverklaring waaruit ook de specifieke aard van het beroep blijkt.
Door de aanvrager dient aannemelijk gemaakt te worden dat een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties wegens bovengenoemde omstandigheden niet mogelijk is.

3.    De dagen voor buitengewoon verlof mogen niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar vallen (dus aansluitend aan de zomervakantie).
Als de aanvraag is goedgekeurd door de directeur, vervalt automatisch het recht op een tweede verlofaanvraag binnen datzelfde schooljaar.

4.    Zoals gesteld onder punt 1. wordt het redelijk geacht om eenmaal per schooljaar een gezinsvakantie van twee weken te hebben.
Indien het aangevraagde verlof voorafgaat aan - of aansluit op - een reguliere schoolvakantie waarbij de som van het totaal aantal vrije dagen meer dan tien is, kan het verlof slechts gedeeltelijk worden toegekend. De duur van de reguliere vakantie wordt hierbij als uitgangspunt genomen, waarbij de aangevraagde extra vakantiedagen worden opgeteld, tot een maximum van tien dagen totaal.

5.    Een vaak voorkomende veronderstelling is dat een leerling recht heeft op tien snipperdagen.
Dit is absoluut een misverstand!

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

De leerplichtwet spreekt over verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden'. Hieronder vallen omstandigheden die buiten de wil van de leerling en/ of ouders liggen. Denk hierbij aan de volgende omstandigheden.

Gewichtige omstandigheden:                                                                            Maximale termijn:


een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de
lesuren kan geschieden                                                                                        geen


verhuizing                                                                                                                    één schooldag


huwelijk van een (aangetrouwd) familielid
t/m de derde graad binnen de woonplaats                                               één schooldag


huwelijk van een (aangetrouwd) familielid
t/m de derde graad buiten de woonplaats                                               twee schooldagen


huwelijk van een (aangetrouwd) familielid
t/m de derde graad in het buitenland                                                         vijf schooldagen


overlijden van een (aangetrouwd)
familielid in de eerste graad                                                                             vijf schooldagen


overlijden van een (aangetrouwd)
familielid in de tweede graad                                                                         twee schooldagen


overlijden van een (aangetrouwd)
familielid in de derde en vierde graad                                                     één schooldag


ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op
herstel van (aangetrouwd) familielid t/m de derde graad         maximale termijn


viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en
het 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum
van ouders of grootouders                                                                           één schooldag


een medische of sociale indicatie (hierbij dient een verklaring van arts van de GGD of een sociale instantie te worden overlegd)


andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen maar geen vakantieverlof.

Graden van bloed- en aanverwantschap:
1e graad:    ouder, kind
2e graad:    zus/broer, grootouder, kleinkind
3e graad:    oom/tante, neef/nicht (kind van broer/zus), overgrootouder, achterkleinkind;
4e graad:    oudoom/oudtante, neef/nicht (kind van broer/zus ouder), achterneef/achternicht (kleinkind van                         broer/zus, betovergrootouder.

Géén geldige reden voor extra verlof

Géén redenen voor (vakantie)verlof en/of 'gewichtige omstandigheden' zijn:
•     vakantiespreiding;
•     verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al - of nog - vrij zijn;
•     familiebezoek in het buitenland;
•     vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
•     vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
•     een uitnodiging van vrienden/familie om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
•     vakantie in verband met een gewonnen prijs;
•     eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
•     deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
•     een verlofperiode van ouders(s) gebruikmakend van een levensloopregeling

Aandachtspunten

Aanvraagformulieren voor verlof buiten schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. Het compleet ingevulde aanvraagformulier, inclusief relevante verklaringen en/of onderliggende stukken, dient men minimaal acht weken van te voren in te dienen bij de directeur van de school. Wordt het formulier niet conform de regelgeving ingeleverd, dan kan dat een reden zijn om geen toestemming te verlenen voor het aangevraagde verlof. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

Als het een verlofaanvraag betreft tot en met tien dagen, dan is de directeur van de school degene die volgens de wet hierover beslist. Als het een verlofaanvraag is van meer dan tien dagen, beslist volgens de wet de leerplichtambtenaar hierover.

Als er WEL toestemming is, mag de leerling de dag/dagen die zijn aangevraagd van school wegblijven.

Als er GEEN toestemming is, moet de leerling gewoon naar school. Als blijkt dat de leerling de aangevraagde dag/dagen niet op school is, betekent dit dat de leerling ongeoorloofd afwezig is. Dit is strafbaar en kan tot gevolg hebben dat de leerplichtambtenaar een proces verbaal gaat opmaken.
Soms melden ouders hun kind ziek op de aangevraagde dagen. Als blijkt dat dit een onterechte ziekmelding is (luxeverzuim) en/of er twijfels blijven bestaan over de ziekmelding, kan dit eveneens tot gevolg hebben dat er een proces verbaal wordt opgemaakt door de leerplichtambtenaar.

Ouder(s) en de leerling(en) zijn verantwoordelijk voor een eventuele les- en leerachterstand die de leerlingen(en) zou kunnen oplopen, omdat het kind die dag(en) niet aanwezig is op school.

De leerplichtambtenaar heeft regelmatig overleg met de scholen over allerlei leerplichtzaken, waaronder ook de aanvragen voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Niet eens met het besluit

Wanneer u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient in dat geval een bezwaarschrift in bij degene die het besluit heeft genomen of het schoolbestuur. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

•     naam en adres van de belanghebbenden(n);
•     dagtekening (datum);
•     een omschrijving van het besluit dat is genomen;
•     argumenten waarom u niet akkoord gaat met het besluit.

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna ontvangt u schriftelijk bericht van het besluit dat is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde Rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo'n juridische procedure zijn kosten verbonden.

Powered by BasisOnline