samen vormen we de school!

Extra verlof

Een middagje extra vrij om naar oma te gaan, een dagje vrij om de vakantiedrukte te ontlopen of zelfs een weekje extra vakantie omdat het buiten het seizoen zo goedkoop is... 
Allemaal zaken waar we wel eens aan denken, maar het mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Niet omdat wij op de Zuidooster het niet willen, maar omdat de overheid hiervoor strenge regels heeft opgesteld. Ook de gemeente Aalsmeer heeft een leerplichtambtenaar aangesteld, die goed kijkt of de ouders zich aan deze regels houden.

Als u meent dat u voor extra vrije dagen in aanmerking komt, moet dit ruim van te voren schriftelijk bij de directeur aangevraagd worden. De directeur deelt zijn beslissing dan ook weer schriftelijk aan u mede. Alle directeuren dienen zich aan dezelfde regels te houden.
 

De overheid heeft de volgende richtlijnen opgesteld:

RICHTLIJNEN VOOR VRIJE DAGEN BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Vakantieverlof

Vakantieverlof kan alleen worden gegeven wanneer ouder(s)/verzorger(s) vanwege de specifieke aard van het beroep van één van hen niet binnen één van de schoolvakanties met de kinderen op vakantie kunnen gaan (artikel 13a van de Leerplichtwet 1969). Zo’n verzoek dient vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring waaruit dit blijkt.

Een dergelijk verzoek kan maar éénmaal per schooljaar worden goedgekeurd voor ten hoogste 10 schooldagen.

Bovendien kan nooit goedkeuring aan een dergelijk verzoek worden gegeven, wanneer dit verzoek betrekking heeft op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof anders dan vakantie

In artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 worden gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek beschreven. In artikel 11, lid 9, staat dat een jongere vanwege gewichtige omstandigheden wordt vrijgesteld de school/instelling te bezoeken.

Deze gewichtige omstandigheden zijn:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden (duur in overleg met de directeur van de school)
 • Verhuizing (maximaal één dag)
 • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (in Nederland maximaal 2 dagen, in het buitenland maximaal 5 dagen.)
 • ernstige ziekte ouder(s)/verzorger(s) of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met de directeur van de school)
 • Overlijden bloed- of aanverwanten (in Nederland in de 1e graad maximaal vijf dagen, de 2e graad maximaal twee dagen, in de 3e of 4e graad maximaal één dag, in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal vijf dagen.
 • 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en een 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders (maximaal één dag)
 • andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
1e graad: ouders, kinderen
2e graad: grootouders,broers, zusters, kleinkinderen
3e graad: overgrootouders, oom, tante, neef/nicht (oom/tante-zeggers), achterkleinkind
4e graad: betovergrootouders, oudoom/-tante, neef/nicht, achterneef/-nicht

In navolgende gevallen wordt geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Goedkope vliegtickets in het laagseizoen;
 • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • Vakantiespreiding in den lande;
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • Samen reizen/in konvooi rijden (door bijvoorbeeld de Balkan);
 • Kroonjaren;
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al - of nog - vrij zijn.

Waarschuwing

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Het compleet ingevulde formulier dient 8 weken van tevoren te worden ingediend bij de directeur van de school.

De directeur stelt de aanvrager op de hoogte van de beslissing.

Tegen de beslissing kan door aanvrager bezwaar worden aangetekend bij het schoolbestuur.

Aanvraagformulieren zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de directeur.

Powered by BasisOnline